Informacje ogólne

Dom Pomocy Społecznej mieści się we wsi Dębno, w gminie Łobżenica. Dom usytuowany jest na terenie krajobrazowego parku z połowy XIX wieku. Cała nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków.

Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej będącej jednostką budżetową powiatu pilskiego. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Pilski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. Nadzór nad merytoryczną działalnością Domu sprawuje Wojewoda Wielkopolski.

Dyrektorem Domu jest Filip Perliński

Dom Pomocy Społecznej w Dębnie przeznaczony jest dla mężczyzn dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie o różnym stopniu niepełnopsrawności.

Dom ma charakter stacjonarny, zapewniający całodobową opiekę i posiada 120 miejsc.

Dom Pomocy Społecznej w Dębnie posiada bezterminowe pozwolenie na funkcjonowanie i świadczy usługi zgodne z wymaganymi standardami.

Odpowiedni poziom świadczonych usług zapewnia profesjonalna kadra pracowników w ilości 90 osób. Zakres świadczonych usług obejmuje usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienia korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Mieszkańcy mają do dyspozycji pokoje mieszkalne – 1,2,3,4 osobowe, łazienki i toalety dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Dom wyposażony jest w windę i jest wolny od barier architektonicznych.

Potrzeby bytowe mieszkańców realizowane są przez zapewnienie:
· miejsca zamieszkania wyposażonego w niezbędne meble i sprzęty, pościel i bieliznę pościelową oraz środki utrzymania higieny osobistej, odzieży i obuwia,
· wyżywienia w ramach obowiązujących norm żywieniowych, również dietetycznych zgodnie ze wskazaniami lekarza.

Potrzeby opiekuńcze realizowane są przez:
· zapewnienie niezbędnej pomocy w czynnościach życiowych,
· podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,
· udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Potrzeby wspomagające realizowane są przez:
· organizowanie terapii zajęciowej,
· inspirowanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem,
· umożliwianie samorządności i aktywności społecznej.

Dom prowadzi również działalność rolniczą, co stanowi bazę terapeutyczną dla naszych mieszkańców. W ramach działalności prowadzona jest:
· produkcja roślinna (zboża)
· produkcja warzywnicza

Wszystkie działania placówki skierowane są na zapewnienie mieszkańcom Domu godnego życia oraz uszanowania intymności i prywatności z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ:

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do domu pomocy społecznej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania celem złożenia wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej.

2. Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadzi w ciągu 14 dni wywiad środowiskowy oraz zbiera niezbędną do tego celu dokumentację:
– wywiad środowiskowy,
– oświadczenie osoby zainteresowanej o wyrażeniu zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej,
– pisemną zgodę osoby na przetwarzanie jej danych osobowych,
– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
– aktualne zaświadczenie o dochodach osoby zainteresowanej,
– orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności.

3. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w kolejności są obowiązani:
– mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu,
– małżonek, zstępni (potomkowie danej osoby fizycznej – dzieci, wnuki, prawnuki ) przed wstępnymi ( rodzice, dziadkowie , pradziadkowie),
– gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2, przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

W przypadku nie wywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

4. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w takim domu wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

5. Decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje Starosta Powiatu, na terenie którego jest usytuowany dom.

Deklaracja dostępności  2022