Działalność

Podstawą działania Domu jest:

1. Statut Domu Pomocy Społecznej w Dębnie wprowadzony Uchwałą Nr XLV/390/06 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2006r. z późn. zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXVI.243.2013 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 lutego 2013r.

Statut Domu określa zasady funkcjonowania, organizację wewnętrzną oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład.

2. Regulamin Organizacyjny nadany Uchwałą Nr 614.2018 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 17 stycznia 2018r.

Regulamin Organizacyjny określa prawne podstawy działania, szczegółowe zadania i strukturę organizacyjną.

Dom Pomocy Społecznej w Dębnie działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.).

2. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2021r. poz. 803).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Tekst jednolity – Dz. U. z 2018r. poz. 734).

4. Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021r. poz. 573).

5. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2021r. poz. 305).

6. Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. (Dz. U. z 2020r. poz. 685).

7. Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2021r. poz. 217 z późn. zm.).

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej w DPS w Dębnie powołano Zespół Opiekuńczo – Terapeutyczny.

Do zadań zespołu należy w szczególności opracowanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcem ich realizacja.

Działania wynikające z indywidualnego planu wspierania mieszkańca koordynuje pracownik Domu, zwany „pracownikiem pierwszego kontaktu”.

W celu stworzenia lepszej, całościowej opieki nad mieszkańcami i dla sprawniejszej organizacji pracy podopieczni zostali podzieleni na 6 grup, do których przydzielono opiekunów odpowiedzialnych za daną grupę.

W każdej grupie jest osoba odpowiedzialna tzw. „mentor grupy”, którego zadaniem jest nadzorowanie pracy pozostałych opiekunów, dbanie o ład i porządek w pokojach sypialnianych, a w szczególności jako zadanie priorytetowe całościowa opieka nad mieszkańcami.

W Domu Pomocy Społecznej w Dębnie opiekunowie pracują w systemie zmianowym. Każda zmiana ma swojego koordynatora, który jest odpowiedzialny za przebieg dyżuru.

Dom Pomocy Społecznej w Dębnie jest domem wielofunkcyjnym. Powstałe Centrum Rehabilitacyjne, ogromna baza lokalowa, ogromny potencjał sprzętowy, ale przede wszystkim profesjonalny personel, to nowe perspektywy upoważniające nas do świadczenia usług na wysokim poziomie jakościowym.

W Domu prowadzony jest proces szeroko pojętej rehabilitacji w trzech poziomach opartej na indywidualnych programach wsparcia:

REHABILITACJA ZAWODOWA – oparta jest na aktywizacji naszych mieszkańców poprzez pracę o charakterze wspomaganym. Mieszkańcy uczestniczą w pracach na rzecz domu – dbają o własne pokoje i ich otoczenie, wykonują pracę w kuchni, pralni. Ważnym elementem jest praca mieszkańców w ogrodnictwie. Bardzo ważnym elementem rehabilitacji zawodowej są liczne pracownie terapeutyczne, gdzie mieszkańcy wykonują prace głównie w drewnie. Mieszkańcy dbają również o utrzymanie czystości wokół Domu.

REHABILITACJA MEDYCZNA – ma na celu usprawnianie oraz odzyskiwanie utraconej sprawności. Ten proces rehabilitacji realizowany jest poprzez stosowanie zajęć z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii oraz korzystania mieszkańców z Sali Doświadczania Świata Snozolen.

REHABILITACJA SPOŁECZNA – to aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności. Placówka jest domem otwartym na środowisko lokalne. Mieszkańcy uczestniczą w różnego rodzaju wyjazdach poza miejsce zamieszkania, biorąc udział w spotkaniach, kiermaszach, festiwalach. Czynnie uczestniczą w spotkaniach integracyjnych o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Ze względu na specyfikę mieszkańców przebywających w naszym domu niezbędna jest kompleksowa opieka, pielęgnacja, terapia oraz oddziaływanie pedagogiczne.

W ramach realizacji świadczeń zdrowotnych mieszkańcy korzystają z opieki kontraktowej lekarza rodzinnego oraz pielęgniarskiej w ramach usług medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ponadto w ramach wyłaniających się potrzeb mieszkańcy korzystają również z porad specjalistów np. psychiatry, psychologa, diabetologa, laryngologa, okulisty, stomatologa, neurologa czy onkologa.

W naszym Domu redagujemy gazetkę „CORDIS”, w której znaleźć można informacje z życia naszego Domu:
– funkcjonuje orkiestra „Rytmik BAND”
– funkcjonuje grupa sportowa „START”
– funkcjonuje kółko fotograficzne.

Ważnym elementem naszej pracy jest kształtowanie opinii o domu i budowa korzystnych relacji ze środowiskiem zewnętrznym. Dotyczy to przede wszystkim:
– tworzenie rzetelnego wizerunku domu,
– współpraca ze środkami masowego przekazu,
– sponsoring,
– lobbing tak wobec znaczenia domu i jego personelu jak i godności jego mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej w Dębnie ma wiele osiągnięć:
– najistotniejsze to zadowolenie naszych mieszkańców i ich rodzin z poziomu świadczonych usług oraz postępów w rehabilitacji,
– o naszej placówce, stosowanych formach i metodach rehabilitacji napisano kilka prac magisterskich oraz artykułów prasowych,
– jesteśmy organizatorami licznych spotkań integracyjnych.